Суди

В цій категорії Ви знайдете всю необхідну інформацію, що стосується судового провадження в цивільному праві.

Стягнення витрат на правову допомогу

Що таке витрати на правову допомогу і як їх стягнути?

Статтею 59 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ передбачено право кожного на правову (правничу) допомогу.

Така правова допомога може бути платною, та у передбачених законом випадках – безоплатною.

Практично ж в кожному судовому процесі сторони отримують платну правову допомогу у відповідних фахівців, що полягає в юридичних консультаціях, складанні процесуальних документів,  представництві в суді тощо. Але не кожен розуміє своє право на відшкодування витрат на правову допомогу.

 

Витрати на правову допомогу відносяться до судових витрат (згідно статті 79 Цивільного процесуального кодексу України) та можуть бути стягнені за судовим рішенням так само, як і сплачені суми судового збору. Але при цьому підлягає обов’язковому доведенню належними та допустимими доказами понесення таких витрат.

 

Що саме підлягає доведенню для стягнення витрат на правову допомогу?

 

По-перше, правову допомогу може надавати лише особа, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги (ст. 56 Цивільного процесуального кодексу України).

Згідно ч. 1 ст 84 Цивільного процесуального кодексу України витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Таким чином, правову допомогу,що підлягає відшкодуванню, може надавати або адвокат, або інший фахівець в галузі права.

Згідно ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Інший фахівець в галузі права – поняття, не визначене законом чітко, тому суди критично ставляться до стягнення витрат на правову допомогу особам, які хоч і мають юридичну освіту та надають приватні юридичні послуги за відповідним КВЕДом та на виконання договору, але не мають свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

 

По-друге, існує граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу.

Розмір витрат на оплату правової допомоги визначається за домовленістю між стороною та особою, яка надає правову допомогу. Але при цьому згідно ч. 2 ст. 84 Цивільного процесуальнго кодексу України граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється законом.

Відповідно до вимог ст. 1 Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20 грудня 2011 розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, іншою стороною, а в адміністративних справах - суб'єктом владних повноважень, не може перевищувати 40 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, за годину участі особи, яка надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому рішенні.

 

По-третє, необхідно надати Суду докази витрат на правову допомогу.

Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені.

Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

 

Таким чином, особа, що заявляє вимогу про стягнення витрат на правову допомогу, повинна надати суду:

 1. Договір про надання правової допомоги, укладений з адвокатом чи іншим фахівцем в галузі права.
 2. Документи, що підтверджують отримання правової допомоги у належного фахівця:
 • для адвоката - Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, Ордер;
 • для інших фахівців в галузі права – документи про повну вищу юридичну освіту, а також документи, що підтверджують право надання юридичних послуг (Виписка із ЄДРЮОФОП із відповідним КВЕДом).
 1. Розрахунок витрат на правову допомогу із зазначенням найменування кожної послуги, витрачених на кожну з послуг годин роботи, вартість послуг, що не перевищує затвердженого законом граничного розміру (не більше 40% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року, за годину).
 2. Акт прийому-передачі виконаних робіт.
 3. Розрахунковий документ – чек, квитанція, або документ, що підтверджує безготівковий переказ.

 

Слід також враховувати, що згідно ст. 88 Цивільного процесуального кодексу України якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог, а відповідачеві - пропорційно до тієї частини позовних вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено

 

 

 

 

Позовна давність

Чи не пропустили Ви строк для звернення до суду?

Позовна давність – це передбачений законом строк, протягом якого позивач має право звернутись до суду за захистом свого права, відлік якого починається з моменту такого порушення.

 

Загальний строк позовної давності складає 3 роки (стаття 257 Цивільного кодексу України).

 

Скорочена позовна давність в один рік застосовується до вимог:

1) про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) про спростування недостовірної інформації, поміщеної у засобах масової інформації.

3) про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності;

4) у зв'язку з недоліками проданого товару;

5) про розірвання договору дарування;

6) у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти;

7) про оскарження дій виконавця заповіту.

 

Позовна давність може бути збільшена за домовленістю сторін у договорі, але НЕ може бути зменшена.

 

І хоча суди повинні приймати до провадження та розглядати справи незалежно від позовної давності, у випадку пропуску позовної давності та якщо однією зі сторін по справі заявлено про застосування строків позовної давності, Суд може відмовити у задоволені позовних вимог, посилаючись на закінчення строків позовної давності як на підставу відмови. Для уникнення такого результату розгляду справи рекомендуємо разом із поданням позову звертатись із Заявою про поновлення строків позовної давності, в якій зазначити поважні причини такого пропуску. Якщо суд визнає поважними причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.

 

Судовий захист

Чи підлягає захисту в суді Ваше право (інтерес)?

В якому ж випадку Ви можете звернутись до суду?

 Статтею 16 Цивільного кодексу України передбачені способи захисту цивільних прав та інтересів, якими можуть бути:

 • визнання права;
 • визнання правочину недійсним;
 • припинення дії, яка порушує право;
 • відновлення становища, яке існувало до порушення;
 • примусове виконання обов'язку в натурі;
 • зміна правовідношення;
 • припинення правовідношення;
 • відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;
 • відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
 • визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

 

Цей перелік не є вичерпним, та до суду можна звернутись у інший спосіб, якщо такий спосіб прямо передбачений законом або договором. Тобто при зверненні до суду варто повністю розуміти, що така справа підлягає розгляду судом та узгоджується із статтею 16 Цивільного кодексу України.

Слід дуже уважно керуватись даним положенням, оскільки їх недотримання є найбільш розповсюдженою підставою для відмови у відкритті судового провадження. Тому положеннями цієї статті варто керуватись при формулюванні Ваших позовних вимог, буквально цитуючи відповідну її частину, а також не зайвим буде посилання на дану норму власне в тексті Позовної заяви.

 

Підсудність

До якого суду слід звертатись?

 

Підсудність за юрисдикцією:

В Україні діють такі види судів першої інстанції (за юрисдикцією):

 • місцеві суди загальної юрисдикції – розглядають справи в порядку цивільного та кримінального судочинства, справи про адміністративні правопорушення, адміністративні справи;
 • окружні адміністративні суди - розглядають справи в порядку адміністративного судочинства;
 • господарські суди - розглядають справи в порядку господарського судочинства.

В порядку цивільного судочинства справи розглядаються місцевими судами загальної юрисдикції, тобто районними, міськрайонними та місцевими судами (наприклад: Печерський районний суд міста Києва, Васильківський міськрайонний суд Київської області тощо).

 

У порядку цивільного судочинства розглядаються справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із:

 • цивільних відносин;
 • житлових відносин;
 • земельних відносин;
 • сімейних відносин;
 • трудових відносин;
 • інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства;
 • що стосуються третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу.

 

Територіальна підсудність.

Позов пред’являється в суд за місцем проживання відповідача, за виключенням, коли підсудність може визначатись за вибором позивача (стаття 11 Цивільного процесуального кодексу України) або коли підсудність виключна (стаття 114 Цивільного кодексу процесуального України).

 

Підсудність за вибором позивача (стаття 11 Цивільного процесуального кодексу України):

 1. Позови про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення, про визнання батьківства відповідача, позови, що виникають з трудових правовідносин, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
 2. Позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або неповнолітні діти або якщо він не може за станом здоров'я чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування будь-кого з них.
 3. Позови про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, чи шкоди, завданої внаслідок скоєння злочину, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача, або за місцем завдання шкоди.
 4. Позови, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
 5. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.
 6. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.
 7. Позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред'являтися також за їх місцезнаходженням.
 8. Позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.
 9. Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред'являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
 10. Позови до відповідача, який не має в Україні місця проживання чи перебування, можуть пред'являтися за місцезнаходженням його майна або за останнім відомим зареєстрованим місцем його проживання чи перебування в Україні.
 11. Позови про відшкодування збитків, завданих зіткненням суден, а також про стягнення сум винагороди за рятування на морі, можуть пред'являтися також за місцезнаходженням судна відповідача або порту реєстрації судна.
 12. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, можуть пред'являтися також за місцем його виконання.
 13. Позови Міністерства юстиції України на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, в інтересах і за довіреністю позивача, який не має в Україні зареєстрованого місця проживання чи перебування, можуть також пред'являтися за місцезнаходженням міністерства або його територіальних органів.
 14. Позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа, за винятком виключної підсудності, встановленої статтею 114 ЦивільногоКодексу.

 

 Виключна підсудність (стаття 114 Цивільного процесуального кодексу України):

 1. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.
 2. Позови про зняття арешту з майна пред'являються за місцезнаходженням цього майна або основної його частини.
 3. Позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями, пред'являються за місцезнаходженням спадкового майна або основної його частини.
 4. Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються за місцезнаходженням перевізника.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням морського порту України, в якому перебуває судно, або порту реєстрації судна.

 1. Позови, що виникають з приводу порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет, пред’являються за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

 

Таким чином, проаналізувавши суть правовідносин, можна визначитись із тим, до якого суду Вам варто звертатись з вашим Позовом.

 

Позовна заява

Позовна заява – це процесуальний документ, з яким особа звертається до суду за захистом своїх прав та інтересів.

 

Позовна заява має містити такі відомості:

 • найменування суду, до якого подається заява;
 • відомості про позивача і відповідача, третіх осіб, представника позивача (якщо позовну заяву подає представник):

- ім'я (найменування);

- адреса;

- поштовий індекс;

- номери засобів зв'язку;

 • ціну позову щодо вимог майнового характеру;
 • зміст позовних вимог – прохальна частина позову;
 • виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги – мотивувальна частина позову;
 • зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, або підстави для звільнення від доказування;
 • перелік документів, що додаються до заяви.

 

Позовна заява повинна бути підписана позивачем або його представником, на ній повинна бути проставлена дата її подання.

 

До Позовної заяви додаються:

 • документ, що підтверджує сплату судового збору;
 • документи, що підтверджують повноваження представника (наприклад, Довіреність, договір з адвокатом та Ордер);
 • документи, які є доказами в справі (належним чином засвідчені їх копії) та на які є посилання в позовній заяві;
 • заяви та клопотання (наприклад про забезпечення позову, виклик свідків, поновлення процесуальних строків тощо);
 • копія Позовної заяви та всіх доданих до неї документів у відповідності до кількості відповідачів і третіх осіб.

 

При поданні Позовної заяви через канцелярію суду рекомендуємо Вам мати ще власну копію Позовної заяви для проставлення на ній відмітки вхідної кореспонденції. У випадку надіслання Позовної заяви з доданими документами поштою, варто надсилати цінним листом з описом вкладення.

 

Позовна заява схематично:

 

 

До _____________ суду

адреса суду: ______________

 

Позивач: __(прізвище, ім’я, по батькові)__

адреса: ___ (зазначити разом з індексом)__

Засоби зв’язку:  тел.: _________________

 

Відповідач: __(прізвище, ім’я, по батькові)__

Адреса: ___ (зазначити разом з індексом)__

Засоби зв’язку:  тел.: _________________

 

Ціна позову: ________ грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

 

____________________________мотивувальна частина (викласти суть порушеного права із посиланням на конкретні докази) _________________________________________

________________________________________________________________________

 

_________________ зазначити посилання на норми законодавства, які регулюють ці правовідносини та вказують на вірний спосіб їх застосування _____________________

____________________________________________________________________________

 

 

Керуючись ст. ст. __________,

ПРОШУ:

 1. ______________
 2. ______________
 3. ______________

 

 

Додатки:

 1. ххххххххх
 2. ххххххххх
 3. ххххххххх
 4. ххххххххх
 5. Квитанція про сплату судового збору.
 6. Документ, що підтверджує повноваження представника.
 7. Копія позовної заяви та доданих матеріалів - ххх екземплярів.