Оподаткування

Таблиця даних платника ПДВ

Згідно статті 187, 201 ПК України за правилом першої події платник податку – постачальник товарів / послуг зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Така податкова накладна перевіряється у відповідності із п. 12 Постанови №1246 КМУ (Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних) та реєструється в Єдиному реєстрі ПН, або її реєстрація зупиняється у випадку, якщо ПН підпадає під Критерії, що встановлені Наказом Мінфіну №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Згідно п. 6 вказаного Наказу Мінфіну №567 моніторинг податкової накладної / розрахунку коригування здійснюється ДФС за такими критеріями:

1) обсяг постачання товару/послуги, зазначений у податковій накладній / розрахунку коригування, яку (який) подано на реєстрацію в Реєстрі, у 1,5 раза більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування та підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України такого товару, зазначеного з 01 січня 2017 року в отриманих податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих в Реєстрі, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеному у податкових накладних / розрахунках коригування, зареєстрованих з 01 січня 2017 року в Реєстрі, і переважання в такому залишку (більше 75% загального такого залишку для платників, у яких значення показника D становить більше 0,03; більше 60% - від 0,02 до 0,03; більше 50% - від 0,015 до 0,02; більше 40% - від 0,01 до 0,015, більше 30% - від 0,005 до 0,01, більше 20% - до 0,005) товарів з кодами згідно з УКТ ЗЕД, які визначаються ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в податковій накладній, яка подана на реєстрацію в Реєстрі, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

2) відсутність (анулювання, призупинення) ліцензій, виданих органами ліцензування, які засвідчують право суб’єкта господарювання на виробництво, експорт, імпорт, оптову і роздрібну торгівлю підакцизними товарами (продукцією), визначеними підпунктами 215.3.1 та 215.3.2 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Податкового кодексу України (далі - Кодекс), стосовно товарів, які зазначені платником податку у податковій накладній, поданій на реєстрацію в Реєстрі;

3) розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку на додану вартість, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більше ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД - зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг відповідно до Державного класифікатора продукції та послуг - перших двох цифр кодів).

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає вимогам підпункту 1 цього пункту та сума податку на додану вартість, зазначена в податкових накладних, зареєстрованих платником податку в Реєстрі у звітному (податковому) періоді з урахуванням податкової накладної / розрахунку коригування, поданої на реєстрацію в Реєстрі, які відповідають вимогам підпункту 1 цього пункту, більша за середньомісячну суму сплачених за останні 12 місяців єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків і зборів (крім суми податку на додану вартість, сплаченої при ввезенні товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами, реєстрація такої податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

У разі якщо за результатами Моніторингу визначено, що податкова накладна / розрахунок коригування відповідає одній з умов, зазначених у підпунктах 2, 3 цього пункту, реєстрація такої (такого) податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 розділу V Кодексу.

Простіше кажучи, реєстрація ПН автоматично зупиняється системою у випадках, якщо:

 • вартість товарів / послуг, які постачаються згідно із цією ПН, в 1,5 рази більший вартості таких товарів / послуг, які платник податку придбав в цьому році, згідно із кодами УКТ ЗЕД, ДК 2106 (Державний класифікатор товарів та послуг).
 • відсутність або скасування ліцензій платника податку на відповідний вид діяльності;
 • розрахунок коригування змінює вартість товарів / послуг більше ніж вдвічі, або зміна номенклатури товарів / послуг УКТ ЗЕД, ДК.

Таким чином під п. 1 даних Критеріїв наразі потрапляють всі виробники товарів / послуг, оскільки на вході завжди сировина, або матеріали для виконання робіт чи надання послуг, а на виході – готовий товар / послуга. Коди за УКТ ЗЕД та ДК 2016 товарів / послуг на вході і виході завжди різні. Їх податкові накладні на суму, що перевищує 500 000 гривень  поточному звітному періоді всі підпадають під Критерій та реєстрація їх зупиняється автоматизованою системою. Надалі слідує подання Повідомлення щодо подачі підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК реєстрація якої/го зупинена, яке розглядається Комісією ДФС України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації.

Єдиний вихід – реєстрація Інформації про платника податків у формі Таблиці згідно із п. 3, 4 Критеріїв, затверджених Наказом Мінфіну №567.

Відповідно до п. 3 Критеріїв платник податку має право подати до ДФС інформацію за встановленою формою щодо:

 • видів економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);
 • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються (отримуються) платником податку;
 • кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі постачаються (виготовляються) та/або придбаваються платником податку.

Інформація за встановленою формою подається із поясненням платника податків, в якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, із можливим посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

Інформація за встановленою формою із поясненням розглядається ДФС протягом п’яти робочих днів, що настають за днем її отримання.

В п. 4 Критеріїв зазначено, що інформація за встановленою формою подається платником податку в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, визначеними ДФС, з урахуванням вимог Законів України "Про електронний цифровий підпис", "Про електронні документи та електронний документообіг" та нормативно-правового акта щодо порядку обміну електронними документами з контролюючими органами.

ДФС постійно розміщує на офіційному веб-сайті відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися інформація за встановленою формою.

Ця Інформація також може подаватись і разом із Повідомленням щодо подачі підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК реєстрація якої/го зупинена.

 

Встановлена форма таблиці виглядає так:

 

Додаток

до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,
достатніх для зупинення реєстрації
податкової накладної / розрахунку
коригування в Єдиному реєстрі
податкових накладних

(пункт 2)

 

 

 

Дата складання __________                                                                                                       №_______

 

Тип особи:

юридична особа                  фізична особа – підприємець

Індивідуальний податковий номер      

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

Сільськогосподарський товаровиробник, що до 01 січня 2017 року застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України

Сільськогосподарський товаровиробник,

внесений до Реєстру отримувачів   бюджетної дотації

 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

 

Таблиця даних платника податку

 

№ з/п

Код згідно з КВЕД ДК 009:2010

Код згідно з УКТ ЗЕД /

ДК 016-2010

(придбання (отримання) товарів/послуг)

Код згідно з УКТ ЗЕД /

ДК 016-2010

 (постачання (виготовлення) товарів/послуг)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Інформація, наведена у таблиці, є достовірною.

Підписант:

Для юридичної особи**

керівник

уповноважена особа

Для фізичної особи – підприємця**

підприємець

представник

              (реєстраційний номер облікової картки платника податків /

серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

______________________________________

              (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

_____________

      (підпис)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

**Обирається лише один з варіантів.

 

 

Нажаль, органами ДФС на сьогоднішній день не надано жодних методичних рекомендацій із заповнення даної таблиці. Тому на сьогоднішній день масовими є випадки неприйняття даної таблиці електронною системою та неврахування даних про платника податків при винесенні Рішення про відмову в блокуванні податкової накладної.

Аналізуючи в сукупності інформацію, що з цього приводу була розміщена на сайті ДФС, а також із власного досвіду звертаємо Вашу увагу на наступне:

 1. При заповненні Таблиці необхідно заповнювати вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), код товару згідно з УКТ ЗЕД, код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010). При цьому коди повинні бути ІДЕНТИЧНИМИ кодам, що зазначені в офіційних документах.

Крім того, при зазначенні коду:

а) платник податку зазначає цей код разом із пробілами;

б) такий код має містити всі цифри,зазначені у відповідному класифікаторі;

в) кожний код для окремого виду діяльності / товару / послуги зазначається окремо;

г) зазначення коду для відповідної групи виду економічної діяльності / товарів / послуг – є помилковим та не враховується автоматизованою системою

 1. При подані Таблиці відповідно до виду економічної діяльності необхіднообов’язково зазначити коди товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі таким платником постачаються (виготовляються)
 2. платник може зазначити коди товарів/послуг, які ним придбаються (отримуються) для їх виготовлення
 3. заповнення граф Таблиці даних платника податків здійснюється наступним чином:

а) у графі 2 - вид економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010);

б) у графі 3 - коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК 016-2010) (далі - ДКПП), що на постійній основі придбаваються (отримуються) платником податку;

в) у графі 4 - коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП, що на постійній основі постачаються (виготовляються) платником податку.

 1. При поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності зазначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що постачаються (виготовляються) платником податку є обов’язковим, на відміну від зазначення кодів товарів/послуг, що придбаваються (отримуються) таким платником для їх виготовлення.
 2. Одночасне заповнення граф 3 і 4 в одному рядку Таблиці не допускається.
 3. Код товарів згідно з УКТ ЗЕД/кодів послуг згідно з ДКПП – зазначаються цифри ідентичні цифрам УКТ ЗЕД/ДКПП вказаним в податковій накладній, яка заблокована.
 4. У Таблиці зазначаються тільки ті коди УКТ ЗЕД/ДКПП і ті коди КВЕД, які дійсно відповідають діяльності платника, по якому зупинена податкова накладна та платником отримана квитанція про зупинення її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
 5. Отримання попередньої оплати за товари, постачання яких ще не відбулося, не позбавляє платника податку права навести у Таблиці інформацію щодо товарів відносно яких вона отримана.

Корисні посилання:

 1. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
 2. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010.
 3. УКТ ЗЕД.
 4. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010.
 5. Інструкція ДФС як правильно заповнити Таблицю платника податків.

 

Сподіваємось, ця інформація стане Вам корисною при заповненні Таблиці даних платника податків.

 

Алгоритм дій при блокуванні ПН

Із самого початку дії Наказу Міністерством фінансів України №567 від 13.06.2017р., а саме з липня 2017 року платники ПДВ зіткнулися із проблемою зупинення реєстрації (або блокування) податкових накладних.

Наслідки для бізнесу – катастрофічні. Щоб хоч якось підтримувати роботу бізнесу, покупці сплачують податковий кредит за своїх постачальників, сподіваючись в майбутньому його відстояти та повернути, а постачальники завантажені складаннями нескінчених пояснень, таблиць та скарг на Державну фіскальну службу, та врешті решт заходять в суди, які на сьогоднішній день є єдиним органом влади, який розв’язує дану ситуацію. Але все це час та гроші.

Тому, з метою надання допомоги підприємцям, пропонуємо Вам АЛГОРИТМ ДІЙ в разі зупинення блокування податкових накладних.

Для початку, пропонуємо ознайомитись із переліком нормативно-правових актів, які регулюють порядок реєстрації ПН, зупинення реєстрації ПН та оскарження такого зупинення:

 1. Податковий кодекс України (ст. 42, 56, 74, 183, 201).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України №1246 від 29.12.2010р. «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №567 «Про затвердження Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та Вичерпного переліку документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017р. №566 «Про затвердження Порядку роботи комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації».
 5. Постанову Кабінету Міністрів України від 29.03.2017р. №190 «Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації».

 

Отже, згідно статті 187, 201 ПК України за правилом першої події платник податку – постачальник товарів / послуг зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Така податкова накладна перевіряється у відповідності із п. 12 Постанови №1246 КМУ (Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних) та реєструється в Єдиному реєстрі ПН, або її реєстрація зупиняється у випадку, якщо ПН підпадає під Критерії, що встановлені Наказом Мінфіну №567. Таких Критеріїв наразі вже три:

- вартість товарів / послуг, які постачаються згідно із цією ПН, в 1,5 рази більший вартості таких товарів / послуг, які платник податку придбав в цьому році, згідно із кодами УКТ ЗЕД, ДК 2106 (Державний класифікатор товарів та послуг).

Коментар: Під даний Критерій наразі потрапляють всі виробники товарів / послуг, оскільки на вході завжди сировина, або матеріали для виконання робіт чи надання послуг, а на виході – готовий товар / послуга. Коди за УКТ ЗЕД та ДК 2016 товарів / послуг на вході і виході завжди різні. Єдиний вихід – реєстрація Інформації про платника податків у формі таблиці згідно із п. 4 Критеріїв, затверджених Наказом Мінфіну №567, про це докладніше ТУТ).

- відсутність або скасування ліцензій платника податку на відповідний вид діяльності;

- розрахунок коригування змінює вартість товарів / послуг більше ніж вдвічі, або зміна номенклатури товарів / послуг УКТ ЗЕД, ДК.

 

Якщо реєстрацію ПН зупинено платнику податків приходить Квитанція про зупинення реєстрації ПН із зазначенням причин такого зупинення. Існують випадки, коли така Квитанція не приходить взагалі, але в системі ПН не зареєстрована та у покупця, відповідно, права на нарахування податкового кредиту не виникло. Часто в Квитанції не зазначено причин зупинення реєстрації ПН. Але наслідком є те, що Ваш контрагент - покупець (отримувач) товарів та послуг не має права на податковий кредит.

 

ЩО РОБИТИ в цьому випадку?

 1. Не пізніше 365 днів що настають за датою виникнення податкового зобов’язання подати:
  • якщо причиною зупинення реєстрації ПН зазначено відповідність пп. 1) п. 6 Критеріїв необхідно подати інформацію у формі Таблиці даних платника податків, про що докладніше можна почитати ТУТ.
  • в будь-якому випадку обов’язково подати Повідомлення щодо подачі підтвердження реальності здійснення операцій по ПН/РК реєстрація якої/го зупинена. Таке Повідомлення розглядається Комісією Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації у відповідності до положень Наказу Мінфіну №566 та Постанови КМУ №190. За результатами розгляду Повідомлення не пізніше 5 робочих днів з дати отримання Повідомлення Комісія приймає Рішення про реєстрацію ПН або про відмову реєстрації ПН в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Коментар: До Повідомлення слід надати письмові Пояснення щодо підтвердження реальності господарської операції а також додати документи (відскановані) згідно із Вичерпним переліком документів, достатніх для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, що затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 року №567. В повідомленні варто описати специфіку діяльності платника податку, суть господарської операції, звернути увагу на супутні господарські операції, а також додати документи (їх від скановані копії), які всі ці Пояснення підтверджують.

 1. Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку:
  • Протягом 10 днів можна в адміністративному порядку оскаржити Рішення про відмову в реєстрації ПН, подавши Скаргу до Державної фіскальної служби України. Рішення Комісії з питань розгляду скарг повинно бути вмотивованим та надсилається скаржнику протягом 10-денного строку. Якщо таким Рішенням Скаргу не задоволено та залишено в силі рішення про відмову в реєстрації ПН, необхідно оскаржувати такі Рішення в судовому порядку. В даному випадку строк позовної давності складає 1 місяць з моменту одержання Рішення Комісії з питань розгляду скарг.
  • Якщо платник податку не оскаржував Рішення про відмову в реєстрації ПН в адміністративному порядку, він має право звернутися до Суду із Позовом про визнання протиправним та скасування рішення і зобов’язання ДФС зареєструвати податкову накладну. В даному випадку строк позовної давності складає 6 місяців з моменту отримання Рішення про відмову в реєстрації ПН.

Коментар: При судовому оскарженні блокування податкової накладної слід враховувати наступне:

 • Позов подається в порядку адміністративного судочинства до відповідного адміністративного суду за місцезнаходженням відповідача - ДФС;
 • Строк позовної давності складає: а) якщо проводилась процедура адміністративного оскарження - 1 місяць з моменту отримання рішення за результатом розгляду скарги; б) якщо процедура адміністративного оскарження не проводилась – 6 місяців з моменту отримання Рішення про відмову в реєстрації ПН;
 • Судовий збір сплачується як за вимоги немайнового характеру в розмірі по 1 неоподатковуваному мінімуму доходів громадян за кожну позовну вимогу.

 

 

Адміністративні позови про скасування рішень про відмову в реєстрації ПН розглядаються в середньому близько двох місяців та в разі правильного складання позову задовольняються судами.

 

Ми готові надавати вам свою юридичну допомогу із судового оскарження відмови в реєстрації податкових накладних. При цьому Ваші витрати складатимуть приблизно:

 1. 3200 – 4800 грн. – сума судового збору, що сплачується за звернення до адміністративного суду (та повертається відповідачем після задоволення позову).
 2. 4000 – 5000 грн. – витрати на правову допомогу, що складають:
 • 1500 грн. – складання адміністративного позову;
 • 500 грн. – підготовка та подання позову з усіма додатками до суду;
 • 800 грн. – вартість одного судового засідання;
 • 300 грн. за сторінку – в разі складання додаткових процесуальних документів;
 • 500 грн. – отримання копії судового Рішення.