Реєстрація ТОВ

Порядок державної реєстрації ТОВ визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Куди подавати документи для державної реєстрації ТОВ?

Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації, яким для ТОВ може бути:

 • виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації,
 • нотаріуси;
 • акредитовані суб’єкти (це може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та відповідає іншим вимогам порядку акредитації).

Цим суб’єктам державної реєстрації документи подаються в паперовій формі. У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.

 

Також документи для державної реєстрації ТОВ можна подати в електронному вигляді через портал електронних сервісів: https://kap.minjust.gov.ua/

Державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів – Центрів надання адміністративних послуг. Такі центри приймають та реєструють заяви та виготовляють електронні копії документів, які потім передають відповідним виконавчим органам міських рад для подальшого розгляду та прийняття рішення.

 

Перелік документів, що подається для державної реєстрації ТОВ:

 1. Заява про державну реєстрацію.

Форма Заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи затверджена Наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 18.11.2016  № 3268/5.

 1. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість.

Форми заяв затверджуються податковими органами.

 1. Оригінал або нотаріально посвідчена копія Протоколу (Рішення) Загальних зборів засновників (засновника) про створення ТОВ.

В Протоколі (Рішенні) обов’язково зазначається, на підставі модельного чи власного Статуту діятиме товариство. Якщо товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту

 1. Статут – у випадку, якщо товариство діятиме на підстав власного Статуту.

Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами. Справжність підписів на Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю нотаріально засвідчується.

 1. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.

 

Порядок дій під час реєстрації ТОВ:

 1. Прийняття державним реєстратором Заяви про реєстрацію ТОВ із доданими документами.

У паперовій формі заява та документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви для державної реєстрації поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена

У електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів.

Державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації приймають заяву та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів

Увага! За Вашим бажанням державний реєстратор повинен заповнити та роздрукувати для Вас Заяву про державну реєстрацію.

 1. Виготовлення електронних копій документів

З поданих для державної реєстрації документів державний реєстратор, уповноважена особа суб’єкта державної реєстрації виготовляють електронні копії таких документів шляхом їх сканування, які долучаються до заяви, зареєстрованої у Єдиному державному реєстрі

 1. Перевірка на предмет підстав для зупинення державної реєстрації

У разі наявності підстав для зупинення розгляду документів державний реєстратор протягом 24 годин з моменту їх подання вносить до Єдиного державного реєстру вичерпний перелік таких підстав, передбачених законом та за допомогою програмних засобів формується повідомлення про зупинення розгляду документів із зазначенням строку, виключного переліку підстав для його зупинення, рішення суб’єкта державної реєстрації про зупинення розгляду документів, та розміщується на порталі електронних сервісів у день такого зупинення та надсилається заявнику на адресу його електронної пошти.

Підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

 • подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
 • невідповідність документів вимогам, установленим законом;
 • невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
 • невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;
 • подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

Розгляд документів зупиняється на строк, що становить 15 календарних днів з дати їх зупинення.

Після усунення Заявником зазначених підстав для зупинення, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію, а в разі не усунення у визначені строки – про відмову в державній реєстрації

 1. Перевірка на предмет підстав для відмови в державній реєстрації.

Якщо за результатами здійсненої перевірки поданих документів державним реєстратором встановлено наявність підстав як для зупинення їх розгляду, так і для відмови у державній реєстрації, які не пов’язані одна з одною, та усунення підстав для зупинення розгляду документів не матиме наслідком проведення державної реєстрації, державний реєстратор формує повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та із зазначенням підстав для зупинення їх розгляду.

 Підстави для відмови у державній реєстрації:

 • документи подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
 • не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку (15 днів);
 • документи суперечать вимогам Конституціїта законів України;
 • порушено встановлений законом порядок створення ТОВ;
 • невідповідність найменування ТОВ особи вимогам закону.
 • щодо засновника (учасника) ТОВ – юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацію рішення про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Після усунення причин, що були підставою для відмови у державній реєстрації, заявник може повторно подати документи для державної реєстрації.

 1. Прийняття Рішення про державну реєстрацію.

Документи, подані для державної реєстрації ТОВ, розглядаються протягом 24 годин з моменту їх подання. В разі відсутності підстав для зупинення або відмови в державній реєстрації, державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю.

 1. Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру.

За результатом проведеної державної реєстрації державний реєстратор за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру вносить відомості до цього реєстру та формує з нього виписку, яка за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру розміщується на порталі електронних сервісів у день проведення державної реєстрації.

 1. Видача Заявнику Виписки з Єдиного державного реєстру.

У разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі за результатом проведеної державної реєстрації за бажанням заявника виписка з Єдиного державного реєстру надається у паперовій формі з проставленням підпису та печатки державного реєстратора або печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку якщо державним реєстратором є нотаріус).

  

Документи, які Ви отримуєте після реєстрації ТОВ:

 1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Рішення (Протокол) про створення ТОВ.
 3. Статут (в разі створення на основі власного Статуту).
 4. Наказ про призначення керівника (Директора).

За бажанням клієнта можна замовити додаткові послуги:

 • Отримання печатки та штампів;
 • Відкриття банківського рахунку;
 • Отримання свідоцтва платника ПДВ.