Статут ТОВ

Товариство з обмеженою створюється і діє на підставі Статуту (ст. 4 ЗУ «Про господарські товариства»).

Статут містить відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Статут товариства з обмеженою відповідальністю повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів, розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі.

Увага! Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства. До Статуту можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України. У Статуті товариства може бути зазначено строк його діяльності, але якщо в такий строк не вказано, товариство визнається створеним на невизначений строк.

 

З 2016 року внесені зміни до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та на сьогоднішній день Товариство з обмеженою відповідальністю може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом. Модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. №1182. Це типовий Статут, який використовується для створення та провадження   діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю,  містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус,  права,  обов'язки та відносини, які пов'язані із його створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності.

Товариство з обмеженої відповідальності має право діяти і на підставі власного унікального Статуту, але його положення повинні відповідати вимогами законодавства, зокрема ст. 4, 51 Закону України «Про господарські товариства», Цивільному кодексом України, Господарському кодексу України.

Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.

Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю нотаріально засвідчується лише в разі створення товариства, в подальшому (в разі викладення Статуту в новій редакції) нотаріальне посвідчення не є обов’язковим.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.